şiş nani

1 diğer bir isimle:abhaz sürgün ağıdı
sis naninin gerçek adı "amhacıra rıgara aşva" (muhacir ninnisi)dir.bagrat şinkubanın şiiridir. 1864 büyük abhaz-kafkas sürgününü konu eder. abhaz halkının acılarının anlatıldığı bu şiir çok acıklıdır. muhacirlerin çektikleri acılardan bahseder. bir kıtasının türkçesi şöyledir:
"rüzgar vurup bizleri yurdumuzdan atınca
karadeniz tuzlanmış bizim gözyaşlarımızla
kabaracak ahların,çekeceğin kullukla
yurt özlemin sürecek yabancı gök altında
büyü,denizleri yar,dön yıkılmış evine
sarmaşıktan kurtar da ocağını yak yine."
allah abhaz halkına bu acıları bir daha yaşatmasın!...

şiş naniyi Khibla Gerzmaa ve alisa gitsbadan dinlemek isteyenler:
http://getir.net/afp

(#10434) nartkun|17/11/2007 16:07 ~ |
2 sözleri şu şekildedir.

АМҲАЏЬЫРaА РГАРА АШӘА

Згә шьҭыҵуа ацәқәрҧакәа
Уа урҵысуа урымами,
Аҧша унырдоит аҧра шлақәа
Аимҵәаҩ иҕба угарами.

Шьышь нани, шьышь нани
Уцәа сарҧыс уанани,
Рыҩны уҟам уаби уани
Амшын Еиқәа уамами.

Аҧша анырзас ҕәҕәалашәа
Ртәыла хәҷы рымнахырц,
Амшын шаҵааз угәаларшәа
Амҳаџьырқәа рылҕырӡ.

Урыцҳара угә иалазарц
Атәра узыҧшуп уаҧхьаҟа,
Аха уҧсадгьыл хашҭра акәмзарц
Атәым жәҩан аҵаҟа!

Шьышь нани, шьышь нани
Уцәа сарҧыс уанани,
Рыҩны уҟам уаби уани
Амшын Еиқәа уамами.

Уандухалакь Амшын Еиқәа
Ур, уҩныжәқәа имыӡӡахьоу,
Аҟарма рыҟәных архнышьнақәа,
Амца еиқәҵап ицәахьоу.

Асаба ақәтәа аҩнярхәараҿ
Иубоит аҳәа мҩашьахуа,
Икныҳ икных! Уи ақәҧараҿ
О, изылшода иалшахуа.

Шьышь нани, шьышь нани
Уцәа сарҧыс уанани,
Рыҩны уҟам уаби уани
Амшын Еиқәа уамами.


Нас уи аҳәа уҧсадгьылаз
Ахьӡ зларгоз уабацәа,
Ахаҵа-ихаҵа уҧсадгьылаз
Раҧхьа унагыл ақәҧацәа.

Шьышь нани, шьышь нани
Уцәа сарҧыс уанани,
Рыҩны уҟам уаби уани
Амшын Еиқәа уамами.


bagrat şınkuba

(#15536) apsart|29/4/2008 22:35 ~ |
3 Söz: Bagrat Şınkuba
Müzik: Anonim

şiş naniy, şiş naniy
wıçüa sarpıs wa naniy
rıyünı yıqam wabiy waniy
amşıneykua wamamiy

zıguı ştıtswa açükurpakua
wa wırtsıswa wırımamiy
apşa wnırdoyt apra şlakua
aymçüçüa yığba wıgaramiy

şiş naniy, şiş naniy,
wıçüa sarpıs wa naniy
rıyünı yıqam wabiy waniy
amşıneykua wamamiy

apşa wınızdoz ğuğualafüa
rıtüla xuçı rımnaxırts
amşın satsaaz wıgualarşüa
amhacırkua rılağrıdz

şiş naniy, şiş naniy,
wıçüa sarpıs wa naniy.
rıyünı yıqam wabiy waniy
amşıneykua wamamiy

Çeviri: Mahinur Tuna

ninni yavrum ninni.
uyu yavrum ninni,
evlerinde değilsin annenle babanın,
karadeniz’in koynundasın.

kabaran dalgalar,
seni sallayıp duruyor.
rüzgar estiriyor ağarmış yelkenler ,
soyguncunun gemisi beşiğinde.

ninni yavrum, ninni,
uyu yavrum ninni,
evlerinde değilsin annenle babanın,
karadeniz’in koynundasın.

esince kuvvetli rüzgar,
ufacık ülkelerini almak için,
denizi nasıl tuzladığını hatırla,
sürgünlerin gözyaşının.

ninni yavrum, ninni,
uyu yavrum ninni,
evlerinde değilsin annenle babanın,
karadeniz’in koynundasın.

(#16865) shumaf|11/1/2019 08:51 ~ |
online yazarlar
0 kayitli onlayn (0)sayfa üretim süresi:0.00088